Ir al contenido principal

Entradas

Subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

En concreto, poderán ser obxecto de subvención, os seguintes investimentos: 1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística. 3 Actuacións destinadas á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría. 4 Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa imple­mentación de medidas de aforro enerxético. 5. Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións, así como em­belecemento do contorno. 6. Renovación dos equipamentos mobles necesarios para o funcionamento do esta­blecemento de aloxamento. Serán gastos subvencionables os seguintes: a) Servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción do proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores ao 6 % do investime…
Entradas recientes

Axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais

As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes: a) Liña I (medida Feader 8.3): axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, desmestas, rareos e podas) coa finalidade de prevención de incendios. b) Liña II (medida Feader 8.5): axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculadas ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.
Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores; non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro. Serán beneficiarios as sociedades de fomento forestal (Sof…

bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade

Poderán ser beneficiarios destas axudas os agricultores que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos produtos agroalimentarios definidos no PDR de Galicia e deberán cumprir o requisito de ser agricultores activos. En todo caso, a data da alta no réxime de calidade ten que ser posterior ao 18 de novembro de 2015, data de aprobación do PDR de Galicia 2014-2020. No relativo á produción ecolóxica, tamén terá a consideración de nova incorporación aquel agricultor que, tendo previamente actividade en dito programa, inicie o traballo nalgunha outra orientación produtiva, sendo esta última dunha dimensión económica suficiente para superar a consideración de autoconsumo. En calquera caso, os solicitantes terán de prazo ata o vindeiro 15 de maio para pedir estas achegas. Actividades subvencionables A contía da axuda será do 100% dos gastos subvencionables, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación, durante un período máximo de 5 anos. Poderán recibir apoio os cust…

Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015- 2020, e se convocan para o ano 2018

As subvencións do Programa do bono de alugueiro social están destinadas a atender con carácter urxente as seguintes unidades de convivencia: a) Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas. b) As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscrito a unha Administración pública. c) Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. d) Aquelas que, tendo sido beneficiarias do programa…

Proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais

Procédese a convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de administración e xestión, agraria, edificación e obra civil, electricidade e electrónica, enerxía e auga, fabricación mecánica, hostalaría e turismo, imaxe persoal, imaxe e son, industrias alimentarias, informática e comunicacións, instalación e mantemento, madeira e moble, química, sanidade, servizos socioculturais e á comunidade e transporte e mantemento de vehículos.
No caso de experiencia laboral, xustificaranse polo menos tres (3) anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III, e para unidades de competencia de nivel I, xustificarán, cando menos, 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total. No caso de formación, xustificaranse polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos dez anos …

SUBVENCIÓNS PARA A PREVENCIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES, EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN

Esta orden de ayudas, que está cofinanciada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, contempla dos líneas de subvención. Por una parte, financia el control selectivo del combustible en áreas cortafuegos, franjas auxiliares de pista, regenerado forestal natural y el desbroce de penetración, rareo y eliminación de restos de las entrefranjas de masas forestales. Se trata de crear zonas con discontinuidad horizontal y vertical, contribuyendo así a disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales y a minimizar los daños causados polvo ellos. El presupuesto destinado la esta línea es de 4 millones de euros.

La segunda línea de subvención financia la construcción de puntos de agua, que deberán localizarse en zonas estratégicas para la defensa de los núcleos de población y de las masas forestales. En el caso de expedientes de comunidades de montes, mancomunidades o agrupaciones de menos de 500…

Ayudas para extender la banda ancha a zonas de baja densidad de población

El viernes 6 de octubre, fue aprobado por el Consejo de Ministros un programa de ayudas que prevé la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits/s.
El programa está destinado a facilitar de forma inmediata el acceso a Internet de alta velocidad en áreas que disponen de cobertura inferior a 10 Mbits/s.
Podrán beneficiarse de modo inmediato, tanto las personas físicas, como autónomos, pymes, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos con una población igual o inferior a cinco mil habitantes, que recibirán un máximo de cuatrocientos euros de subvención.
La ayuda pretende sufragar el coste del equipo de usuario, su instalación y puesta en funcionamiento, de forma que los usuarios no tendrán que asumir pago alguno por el alta del servicio y solamente deberán hacerse cargo de las cuotas mensuales del servicio que hayan contratado.
El programa se enmarca en el conjunto de medidas que está desar…