Ir al contenido principal

Entradas

Entradas recientes

Subvencións do programa de apoio á implantación do informe de avaliación de edificios. Plan estatal 2013-2016.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións do Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios para a anualidade 2017. 2. Estas subvencións están destinadas a cubrir parte dos gastos dos honorarios profesionais derivados da emisión dun informe de avaliación dos edificios que inclúa a análise das condicións de accesibilidade, eficiencia enerxética e do seu estado de conservación. Beneficiarios: Poderán obter a condición de persoas ou de entidades beneficiarias destas axudas as comunidades de propietarios/as e as agrupacións de comunidades de propietarios/as, legalmente constituídas, así como as persoas físicas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial, que conten co informe de avaliación do edificio na data de presentación da solicitude e que cumpran os demais requisitos sinalados no artigo 4 das bases reguladoras. Requisitos: Non poderán obter a condición de persoas ou de entidad…

Subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas

Beneficiarios persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas. Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 150 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE. Se a entidade solicitante está dada de alta no IAE en máis dunha actividade econó- mica e algunha delas non é subvencionable, segundo o anexo II das bases reguladoras, deberá xustificar cal delas é a principal Epígrafes do IAE: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.2, 654.5, 657, 659.2, 659.3, 659.4, 659.5, 659.6, 659.7, 661.3, 662.2, 663
Actuacións subvencionables:
1. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto técnico de decoración e interiorismo. En concreto, considéranse gastos subvenciona…

AXUDAS NOVOS EMPRENDEDORES 2017

inalidad / Objetivo Serán subvencionables los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas por nuevos emprendedores, así como los proyectos de inversión para la ampliación en pequeñas y medianas empresas ya creadas, siempre que cumplan los requisitos para ser consideradas nueva pyme. Tipos de apoyo Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva. Beneficiarios potenciales Las pequeñas y medianas empresas que cumplan las siguientes condiciones:

a) Composición del capital, en el caso de sociedades mercantiles:

1º Su capital tendrá que encontrarse mayoritariamente participado por la suma de las participaciones de personas físicas que no estén acometiendo otras actividades económicas por cuenta propia a la fecha de presentación de la solicitud y de las aportaciones de entidades de capital riesgo e inversores privados adscritos a una red asimilable a las conocidas como redes de business-angels. Cuando de la documentación y datos que consten en el expe…

Subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22 de maio. A presentación será unicamente por medios electrónicos. Beneficiarios:  As pequenas empresas situadas en zonas rurais. Autónomos. Titulares dunha explotación agraria, ou membros da súa unidade familiar, que diver­sifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación Serán subvencionables os proxectos destinados á am­pliación e/ou modernización de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias nos seguintes sectores e ámbitos de actividade: a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación. b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluíd…

PROGRAMA INICIATIVA XOVE

a) Iniciativa Xove Emprendedora: proxectos que lle permitan á mocidade poñer en mar­cha as súas ideas no ámbito do emprendemento e da empregabilidade. b) Promoción de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil, así como sensibilización e loita contra calquera forma de discrimina­ción. c) Fomento de actitudes creativas e innovadoras da xuventude na súa comunidade e na súa contorna. d) Fomento da inclusión social e laboral e da accesibilidade dos mozos e mozas perten­centes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables. e) Creación de espazos para a comunicación e novas tecnoloxías. f) Fomento da participación e do empoderamento das mulleres novas galegas para que colaboren activamente na toma de decisións, na xestión e na execución, desde o asocia­cionismo ou desde os grupos informais. g) Conservación do ambiente e do patrimonio cultural e natural, así como a súa posta en valor. h) Desenvolvemento e dinamizació…