Ir al contenido principal

Entradas

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos.

Programa  I. Axudas para a promoción do emprego autónomo.
A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas per­soas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profe­sional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte ós distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
Subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutua­lidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e as condicións establecidos nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive.
Contía da subvención: De 2.000 a 4.000 euros
Prazo de presentación: ata o 30 de setembro de 2017.


Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas
Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2017, os incentivos á contratación ind…
Entradas recientes

IG233 - GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES (2017)

El plazo de presentación finaliza el 02/05/2017Finalidad / ObjetivoSerán subvencionables los proyectos dirigidos a la creación de empleo en las zonas rurales mediante ayudas a la primera implantación y desarrollo de nuevas actividades económicas no agrarias viables..Beneficiarios potencialesa) Los titulares o miembros de una unidad familiar de una explotación agraria que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas y que desarrollen su proyecto en la propia explotación.
b) Las microempresa y pequeñas empresas de nueva creación o que inicien una actividad distinta a la que tenía en el momento de la solicitud de la ayuda.
c) Las personas físicas que residan en una zona rural, bien para crear una nueva empresa o bien para seguir trabajando en la preexistente como trabajador por cuenta propia.

Sectores incentivablesa) Industrias, fábricas y locales destinados a la producción de bienes y materiales.
No obstante lo anterior, las inversiones relacionadas con la utilización de la mad…

Subvencións do Plan Renove de instalacións eléctricas comúns

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos de procedemento IN412E-IN412F). (DOG nº 52 do 15/03/2017)
Obxecto
Incentivar a renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión. (procedementos IN412E-entidades colaboradoras e IN412F-solicitudes de axuda).
Actuacións e custos subvencionables
A reforma das instalacións eléctricas comúns dos edificios de máis de 25 anos destinados principalmente a vivendas para adaptalas na súa totalidade ao Real decreto 842/2002, do…

AXUDAS Á SILVICULTURA EN BOSQUES NO MEDIO RURAL

Actuacións:
1. Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio da masa inferior a 12 cm.
2. Rozas previas ás podas e podas en masas de coníferas.
3. Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con diámetro normal medio da masa comprendido entre os 10 e os 20 cm.
4. Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 100 pés/ha
5. Tratamentos silvícolas en masas de eucalipto co obxectivo de obter madeira de calidade para serra ou chapa, en quenda de 25 anos.

Prazo de solicitude: ata o 6 de febreiro de 2012.

CREACIÓN E MELLORA DE MICROEMPRESAS DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS

Poderán ser subvencionables os investimentos relaivos ás operacións de aproveitamento dos produtos forestais.

Os investimentos en bens de equipo, terán unha subvención básica dun 30%, que poderá incrementarse ata un máximo do 40%.
Os investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial subvencionaranse cunha axuda dun 40% dos gastos elixibles.

Prazo de presentación: ata o 5/02/2012.

PLAN VEHÍCULOS EFICIENTES 2011

Subvencións para adquisición de vehículos novos de categoría M1 e N1 ou motocicletas coas características definidas na orde reguladora.
Tamén se subvencióna a transformación de vehículos novos ou usados, de categoría M1 e N1 en vehículos turismo que utilicen gases licuados do petróleo e teñan unhas emisións inferiores a 140 g de CO2/km

As axudas van dende os 450 euros ata os 7.000 euros, dependendo do tipo de axuda.

Prazo: ata o 12 de xullo de 2012 ou ata que se esgote o crédito orzamentario.

PLAN RENOVE DE FIESTRAS

Renovación de fiestras que formen parte da envolvente térmica do edificio, por outras de igual ou de inferior tamaño que dispoñan de marcado CE e, no caso de carpintarías de madeira ou PVC, o acristalamento debe cumprir algún dos seguintes requisitos:
1. dobre acristalamento con cámara de 12 mm ou superior para vidros normais.
2. dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e con cristal baixo emisivo.

No caso de carpintería metálica ten que ter rotura de ponte térmica de 12 mm ou superior e dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e acristalamento baixo emisivo.

A contía da axuda ascenderá a un máximo de 100€/m2 de oco, cuns límites de 3.000 euros por vivenda unifamiliar/piso e 50.000 euros en edificios do sector terciario. Para casos de comunidades de propietarios ou edificios de vivendas a axuda máxima será 3.000 euros por vivenda unifamiliar/piso co máximo de 50.000 euros por edificio.

En calquera caso, a cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25% do custo…