Ir al contenido principal

Entradas

12 medidas clave de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017

Neste enlace podes consultar as medidas clave da La Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo autónomo:

https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo/

Máis información:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12207

Entradas recientes

Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma

Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, amplíen a contratación da persoa que tiñan contratada para cubrir a dita baixa. Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para ampliar durante dezaseis semanas máis a contratación da persoa que tiñan contratada para cubrir a súa substitución durante os períodos de baixa por maternidade ou paternidade, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto empresarial. O importe da subvención para compensar a dita contratación será do 100 % da cota empresarial da Seguridade Social, incluídas as de accidentes de traballo e enfermidades profesionais correspondente á persoa contratada durante un máximo de 16 semanas.
Requisitos: 1. Para ter dereito á subvención, previamente, a persoa traballadora autónoma tivo que estar de baixa por maternidade ou pa…

Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a particulares para a adquisición de materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño (Reforma17)

As entidades colaboradoras do programa Reforma17 son as encargadas de tramitar a solicitude de axuda. O prazo de adhesión das entidades colaboradoras ata o día 27 de outubro de 2017. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 11 de outubro e finalizará o 17 de novembro de 2017 agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.
O Igape publicará na súa páxina web www.igape.es/reforma17 a relación actualizada en todo momento dos establecementos de venda adheridos ao programa.
1. Serán subvencionables as operacións de adquisición de materiais de rehabilitación e pezas de mobiliario para cociña e baño realizadas nun establecemento de venda adherido, que cumpran as seguintes condicións:  a) Adquirir un ou varios bens obxecto de subvención nalgún dos establecementos de venda adheridos á presente iniciativa. b) Para ser subvencionable unha operación de compra deberá acadar un custo mínimo de 1.000 € (sen incluír IVE). c) A subvención máxima que percibirá cada perso…

Subvencións para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, así como en vivendas unifamiliares que carezan deles

Será subvencionable a instalación de ascensores, de elevadores, de salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade.
Para o caso de vivenda dúplex nun edificio de tipoloxía residencial colectiva e de vivenda unifamiliar, exixirase que os ingresos ponderados da unidade de convivencia da persoa beneficiaria non excedan 3,5 veces o índice público de renda de efectos múltiples.
Subvención: a) Para as edificacións e vivendas sitas en ámbitos histórico:  1. Vivendas unifamiliares e dúplex: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 4.500 €.  2. Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas igual ou inferior a 8: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 35.000 €.  3. Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas superior a 8: 60 % do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 28.000 €.
b) Para as edificacións e vivendas que non estean situadas en ámbitos históricos: 1. Vivendas unifamiliares e dúplex: 60 % do…

Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a consolidación do traballo autónomo

Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que estean ou estivesen acollidas aos incentivos e medidas de fomento e promoción do traballo autónomo do parágrafo primeiro do artigo 31.1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo que establece que a cota por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, das persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos cinco anos inmediatamente anteriores, contados desde a data de efectos da alta, no réxime especial da Seguridade Social de traballadores por conta propia ou autónomos, se reducirá á contía de 50 euros mensuais durante os 6 meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, no caso de que opten por cotizar pola base mínima que lles corresponda. Mediante a presente axuda, permitirase que a persoa traballadora por conta propia goce das reducións indicadas no parágrafo anterior durante un máximo de 6 meses adiciona…

AXUDA Á PREVENCIÓN DE ATAQUES DE ESPECIES SILVESTRES

A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO ven de publicar o pasado 17 de agosto a ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2017. Estas axudas van destinadas a gandeiros (vacas, ovellas, cabras, cabalos e porcos celtas) e agricultores para a protección do seu gando e dos seus cultivos fronte aos ataques da fauna salvaxe (xabaril e lobo). As sociedades (SC, SAT, COOP, SL,...) deben presentar estas axudas obrigatoriamente por vía electrónica. Para iso, se non tes o teu certificado electrónico o precisas axuda, Beealia proporcionarache o sistema para rexistrar a túa solicitude así como o seguimento da axuda (requirimentos, xustificación, ...).
1-Prevención danos lobo: a.Mastíns e gastos de identificación (identificados no REGIAC, < 4 meses de idade, máximo 2 mastíns/explotación). Máximo 500 €/mastín b.Pastores eléctricos i.Máximo …

Subvencións para proxectos de expansión comercial

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 11 de setembro de 2017. A presentación de solicitudes electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e as persoas representantes dunha das anteriores. Serán subvencionables as actuacións subvencionables sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 30 de novembro de 2017.
Consideraranse actuacións subvencionables a posta en marcha de proxectos de expansión comercial. Considérase proxecto de expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos que conten cun mínimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida. Os proxectos de expansión comercial poderán basearse no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversificación de produtos, na especialización de servizos ao cliente ou na especialización de novas tendencias emerxentes de consumo. En todo caso, os proxect…